Menu

Ochrana osobních údajů

Informačná povinnosť o spracovaní osobných údajov

Vážený zákazník,

pre vypracovanej cenovej ponuky a spracovanie Vašej objednávky potrebujeme Vaše osobné údaje. K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom. Získavame od Vás iba tie údaje, ktorú sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali. Tu sa dozviete ako Vaše údaje spracúvame a zabezpečujeme ich bezpečnosť.

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť: Ing. Pavol Baláž – REMKOSTAV, Garbiarska 49/50, 926 01 Sereď, IČO: 34457968, DIČ:1020272176,  zastúpená konateľom – Ing. Pavol Baláž, kontaktné údaje: e-mail: remkostav@remkostav.sk tel: +421 903 728 976, Obvodný úrad Galanta číslo ŽR 202-447 (ďalej len „predávajúci“ ) týmto v súlade so zákonom č. 28/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

 • Dotknutými osobami sú kupujúci tovaru Predávajúceho (ďalej len „Dotknuté osoby“)
 • Predávajúci získava len tie osobné údaje Dotknutých osôb, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o tovar očakáva.
 • Rozsah spracúvaných údajov Dotknutých osôb: titul, meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa,  telefónne číslo (na účely komunikácie so zákazníkom), objednaný tovar a jeho cena, dátum objednávky, e-mailová adresa(na účely zaslania cenovej ponuky a potvrdenia objednávky).
 • Predávajúci spracúva osobné údaje Dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie požiadavky dotknutej osoby, v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na vykonávanie predmetu činnosti Predávajúceho, a to na účely plnenia zmluvy, t.j. spracovanie a vybavenie objednávok, najmä uzavretie kúpnej zmluvy, uskutočnenie platby, dodanie tovaru.
 • Vyššie uvedené osobné údaje môžu byť na základe osobitných zákonov poskytnuté tretím stranám najmä podniku poskytujúcemu poštové a/alebo kuriérske služby, advokátskej kancelárií, daňovému poradcovi, banke, súdom, daňovému úradu, exekútorovi, alebo iným oprávneným subjektom v zmysle § 10 ods. 2 Zákona.
 • Dotknutá osoba má právo:
  •  na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov,
  •  informácie o zdroji, z ktorého Predávajúci osobné údaje získal,
  •  požadovať od Predávajúceho prístup k osobný údajom týkajúcim sa dotknutej osoby
  •  na opravu osobných údajov,
 •  na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 •  okrem vyššie uvedených práv sa môže kupujúci resp. iná dotknutá osoba obrátiť priamo i na Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.
 • Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu: remkostav@remkostav.sk alebo zaslaním listu na adresu: Vonkajší rad 798, 926 01 Sereď alebo telefonicky na čísle: 0903 728 976.
 • Ak nejde o spracúvanie osobných údajov za účelom vybavenia objednávky resp. iný úkon, na ktorý sa vyžaduje súhlas so spracúvaním osobných údajov, je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné. Ak Dotknuté osoby udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov, tento môžu kedykoľvek odvolať.  Dotknuté osoby berú na vedomie, že pokiaľ neposkytnú Predávajúcemu osobné údaje alebo odvolajú súhlas so spracúvaním osobných údajov nemôže Predávajúci vykonať spracovanie objednávky.

Potřebujete plastové výrobky na míru

Zavolejte nám a poradíme Vám

0902 433 295

Pondelok - Piatok 8:00 - 16:00